AZ razítka - výroba razítek

Akce razítka - zde klikni!  Akce poštovné zdarma - zde klikni!  Informace výroba razítek - zde klikni!  Akce - zde klikni!

AZ Razítka - logo jsme certifikovaný 
výrobce razítek 
Certifikát COLOP

... nejlevnější razítka pro Vás i Vaši kapsu ...
Nejlevnější razítka - výroba razítek za ty nejnižší možné ceny.

volejte: +420 737 383 207 pište: obchod@azrazitka.cz navštivte: www.azrazitka.cz


Razítka - domů
Platba a doprava
Renovace razítek
Gravírování
Akce a slevy
Pokyny
On-line kontakt
Kontakty
Spolupráce
Mapa stránek
Časté otázky
Reference
GDPR - OOÚ
 

Zásady (podmínky) zpracování osobních údajů
(INFORMAČNÍ POVINNOST)

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen "GDPR")


I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů (dále jen "správce") dle GDPR je:
Kamila Bartošová
IČ: 76181316
DIČ: CZ7961194318
adresa sídla: 12.dubna 3613/56, 695 01 Hodonín
adresa provozovny: Měšťanská 1460/85, 695 01 Hodonín
telefon: + 420 737 383 207
e-mail: obchod@azrazitka.cz
webová stránka: www.azrazitka.cz

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo neidentifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"). V souvislosti s prodejem zboží či poskytování služeb může dojít ke zpracování těchto katergorií osobních údajů subjektu údajů:
- akademický titul
- jméno/jména a příjmení
- název obchodní firmy
- IČO, DIČ
- adresa trvalého pobytu
- adresa sídla nebo místa podnikání
- fakturační adresa
- identifikační údaje zástupce nebo kontaktní osoby
- kontaktní emaily
- kontaktní tel. čísla
- identifikační údaje pro platby
- bankovní spojení
- URL adresa
- IP adresa
- kontaktní údaje o zakoupeném zboží (službě), jejich objem a cena

3. Podle Nařízení není správce povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl subjekt údajů nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky od subjektu údajů.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů pro nezbytné plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod, oprávněný zájem a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů subjektu údajů je:
- plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, uplatnění práv a povinností ze smlouvy a souvisejících zákonných práv z titulu smlouvy
- plnění zákonných daňových a účetních povinností
- účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány

2. Oprávněným zájmem je především:
- poskytování přímého marketingu (obchodních sdělení a newsletterů)
- vymáhání pohledávek a ostatní obchodní spory
- zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby
- evidence dlužníků
- archivace návrhů, emailů (objednávek) - digitální data

3. Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení objednávky od subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit (pro tyto účely nepotřebujeme souhlas subjektu údajů).

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje subjektu údajů :
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (uplatnění práv za vady, za škodu, reklamace). Faktury vystavené jsou v souladu s ust. §35 zákona č, 235/2004 Sb .o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10let od jejich vystavení.
- po uplynutí doby uchovávání osobních údajů subjektu údajů správce osobní údaje subjektu údajů vymaže.

V. Příjemci osobních údajů správce

1. Příjemci osobních údajů subjektu údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání zboží (služby)
- zajištující služby provozování e-shopu www.azrazitka.cz

2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektu údajů do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva subjektu údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva:
- právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

2. Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů subjektu údajů – osobní údaje subjektu údajů v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných skříních tak, aby byly znepřístupněny cizím osobám.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť – data jsou chráněna pravidelně obměňovaným přístupovým heslem.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům subjektu údajů mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetových stránek www.azrazitka.cz na náš email obchod@azrazitka.cz subjekt údajů potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek na ochranu osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

3. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25.5.2018.


volejte: +420 737 383 207 pište: obchod@azrazitka.cz navštivte: www.azrazitka.cz

Výměna odkazů

optimalizace PageRank.cz
TOPlist

© 2008-2020 WWW.AZRAZITKA.CZ - All rights reserved (všechna práva vyhrazena).